Yılmaz Mutlu tarafından yazılmış tüm yazılar

Muş Alparslan Üniversitesinde“Gelişimsel Diskalkuli” Semineri Düzenlendi

31 Ekim Çarşamba 13.30’da Eğitim Fakültesi’nde “Gelişimsel Diskalkuli”ye (Matematik Öğrenme Güçlüğü) dair  farkındalık oluşturma ve bilgilendirme amaçlı semineri düzenlendi. Eğitim Fakültesi Matematik Eğitimi Anabilim Dalı Öğr. Üyesi ve aynı zamanda Diskalkuli Derneği Kurucu başkanı Dr. Yılmaz Mutlu’nun konuşmacı olarak yer aldığı seminerde, Gelişimsel Diskalkulinin özellikleri, nedenleri, belirtileri ve yaygınlığı hakkında bilgi aktarımı yapıldı. Gelişimsel Diskalkulinin nasıl tanılandığı ve tanılamada kullanılan yöntemler ele alındı.

Seminerin devamında ise Gelişimsel Diskalkuliye sahip çocukları tanılamak için geliştirilen “Çoklu Süzgeç Modeli” nin öneminden bahsedildi. Diskalkuliye sahip bireylere yönelik matematik öğretiminde kullanılan  “DokunSay” matematik öğretim materyalleri ve parmak boğumlarıyla sayma etkinlikleri üzerinden örnekler verildi.

Diskalkuli Derneği

Diskalkuli ve Diskalkuli Derneğine yönelik hazırlamış olduğumuz afiş ve broşürler.

http://www.diskalkulidernegi.org/wp-content/uploads/2019/11/Afiş_1-1.pdf

http://www.diskalkulidernegi.org/wp-content/uploads/2019/11/Afiş_2-1.pdf

http://www.diskalkulidernegi.org/wp-content/uploads/2019/11/DiBroşür_2_1-1.pdf

http://www.diskalkulidernegi.org/wp-content/uploads/2019/11/DiBroşür_2_2-1.pdf

http://www.diskalkulidernegi.org/wp-content/uploads/2019/11/DeBroşür_1_2-1.pdf

http://www.diskalkulidernegi.org/wp-content/uploads/2019/11/DernekBroşür_1_1.pdf

Ne İstiyoruz?

1-Diskalkuliye dair farkındalığın oluşmasını,

2-Diskalkuliye sahip çocukların erken tanılanması ve performanslarının belirlenmesi için ölçme araçlarının geliştirilmesini,

3- İyileştirici eğitsel müdahalelerin geliştirilmesini ve öğretmenlerin mevcut eğitsel müdahaleleri etkili bir şekilde uygulamasını,

4-Diskalkuliye sahip çocukları olan ebeveynlerin öğrenme sürecine katılımlarının sağlanmasını istiyoruz ve bunlar gerçekleşsin diye çalışıyoruz!

Etkili Bir Matematik Öğretimi için 5 Öneri

Diskalkuliye Sahip Çocuklara

1- Çocuğun matematik performansı, güçlü ve zayıf olduğu alanlar, detaylı bir şekilde belirlenmeli.

2- Öğrenme süreci, çocuğun bilişsel özellikleri kadar duyuşsal özellikleri dikkate alınarak yapılandırılmalı.

3- Somut-yarı somut-soyut sıralı stratejiye uygun öğrenme ortamları oluşturulmalı.

Somut-Yarı somut-Soyut Sıralı Strateji

4- Kavram ve beceri analizi yapılarak öğrenme süreci küçük anlamlı adımlara bölünmeli ve tekrar yapılarak ilerlemeli.

5- Çocuğun matematiksel dili, işlenen konu dikkate alınarak, tüm zenginliğiyle, doğru bir biçimde öğrenmesine özen gösterilmeli.

Dr.Yılmaz MUTLU

Diskalkuliye sahip çocuklara matematik öğretimi nasıl olmalı?

Diskalkuliye sahip çocuklara matematik öğretimine yönelik on tavsiye;

1- Somut manipülatif materyaller kullanın.

DokunSay Sayı Tabletleri

2- Nokta örüntülerini tanımayı geliştirmek için zar ve domino taşlarıyla oynayın.

DokunSay Sayı tabletleri

3-Kavram yanılgıları ve yanlış stratejilere dikkat edin.

4- Çalışma yapraklarından ziyade oyunlara ve etkinliklere odaklanın.

DokunSay Basamak Değeri Tableti

5- Sayı sisteminin onluk yapısı üzerinde çokça durun.

6- Adım adım yaklaşımını esas alın.

7- Çocuklarınızın görsel modeller (şemalar, diyagramlar) yapmasına yardım edin.

DokunSay Sayı Kombinasyonları

8- Matematiksel dili (çıkarma, eksi, -den az, azaldığında gibi) keşfedin.

9. Soyut aşama ve yazılı görevler için acele etmeyin.

DokunSay Toplama İşlemi Tableti

10. Anlayarak öğrenmesini sağlayın. (Bird, 2013)

Eğitimde Fırsat Eşitliği

Diskalkuliyi (matematik öğrenme güçlüğü) matematiğe özgü güçlüklere sebep olan çeşitli durumları ifade etmek için kullanılan bir terim ve aritmetik becerileri edinme yetisini etkileyen bir durum olarak tanımlanmaktadır. Birçok farklı öğrenme güçlüğünden biri olan diskalkulinin, diğer adıyla matematik öğrenme güçlüğünün, en az disleksi kadar yaygın ve akademik beceriler açısından da bir o kadar önemli olmasına rağmen maalesef hem akademik camiada hem de toplumda hak ettiği önemi görmemektedir.

Toplumda diskalkuliye sahip öğrencilere yönelik yanlış ve basmakalıp  birçok düşünce mevcuttur. Bunlar arasında en yaygın olanları diskalkuliye sahip bireylerin zihinsel engelli bireyler ve düşük başarılı öğrencilerle karıştırılmasıdır. Halbuki diskalkuliye sahip bireyler yaşıtları kadar zekidirler. Bununla beraber bu bireyler basit matematiksel kavram ve becerilerin ediniminde (kavramada, hatırlamada ve aktarmada) zorluklar yaşamaktadırlar. Ayrıca diskalkuliye sahip bireyler düşük başarılı bireylerden de farklıdırlar. Zira diskalkuli beynin matematik edinim yetilerinde ortaya çıkan bir yetersizlik durumu yada bellek yetersizliğinin bir sonucu olarak ortaya çıkan kalıcı bir durumdur.

Diskalkuliye sahip olan bireyler, tanı koyma ve müdahaleye yönelik yeterli araçların mevcut olmaması nedeniyle, akranlarıyla aynı sınıf ortamında aynı yöntemle eğitililmekte ve aynı matematiksel aktivitelere maruz kalmaktadırlar. Bu durum bireye başarı getirmediği gibi bireyi psikolojik açıdan çok daha içinden çıkılmaz durumlara sürüklemekte  ve meslek tercihinden tutun da günlük yaşam kalitesine kadar geniş bir yelpazede bireyin olumsuz etkilenmesine neden olmaktadır.

toplumlar için vazgeçilmez olan eğitimde fırsat eşitliği ilkesi bireyin kişisel karakterine, cinsiyetine, ırkına, fiziksel ve ruhsal engellerine bakılmaksızın eğitim ve öğretim fırsatlarına erişimini taahhüt altına alır.
Burada eşitlik, her bir öğrencinin birebir aynı öğretimi almaları anlamına gelmez; bunun yerine tüm öğrencilerin başarı ve erişiminin sağlanması için gerekli olan makul ve uygun uyarlamaların yapılmasını gerektirir (NCTM
National Council of Teachers of Mathematics, 2000).

Bu bağlamda diskalkuliye sahip bireylerin erken yaşta tespit ve tanılanmasıyla beraber doğru ve uygun eğitsel müdahalelerle iyileştirilmesine yönelik çalışmaların yapılması oldukça önemlidir. 2017 yılında MEB tarafından başlatılan İYEP programı öğrenme güçlüğü yaşayan çocuklara yönelik bir müdahale programına dönüştürülebilir. Öğrenme güçlüklerine dair eğitim almış donanımlı sınıf öğretmenleri yetiştirilerek program ilkokul 2. sınıftan başlatılabilir.

DokunSay Matematik Öğretim Materyalleri

DokunSay matematik öğretim materyalleri güncel eğitsel nörobilim bulguları ışığında özellikle matematik öğrenme güçlüğü yaşayan (MÖG)/ diskalkuliye sahip öğrencilere yönelik sayı sezgisini/algısını geliştirme, sayma ve dört işlem konularının öğretimi için görsel, dokunsal ve kinestetik esaslar doğrultusunda asarlanmıştır. Sipariş için iletişim bilgilerimizi kullanabilirsiniz.

Muş Özel Masal Dünyam Kreş ve Gündüz Bakimevi çocukları DokunSay materyalleri ile matematik öğreniyorlar!

Weber Kesri

Yaklaşık sayma becerisinin tespitinde bir ölçüt olarak weber kesri kullanılmaktadır. Weber kesri birbirine sayıca yakın iki nesne topluluğunun birbirinden ayırt edebilme performansından hareketle ortaya çıkmış bir orandır (Dehaene, 2003; Holden ve diğerleri, 2011). Çoklukların karşılaştırılmasında hangisinin daha az veya daha çok olduğunu belirleyerek ayırt etme yetisi sayı duyarlılığı olarak isimlendirilmektedir. Yaşın ilerlemesi, alınan eğitim ve çevresel faktörler ile sayı duyarlılığının geliştiği belirlenmiştir (Halberda ve Feigenson, 2008). Bir yaşını tamamlamadan önce çocukta çokluk ayrımı/sayı duyarlılığının 1/2’den 2/3’e doğru gelişim gösterdiği rapor edilmektedir (Lipton ve Spelke, 2003).  3-4 yaşlarındaki çocukların 3/4 oranında olan çoklukları ayırt edebildiği (Lipton ve Spelke, 2003), yirmili yaşlarda bu oranın 7/8 (Piazza ve diğerleri, 2010) gibi bir değere düşebildiği tespit edilmiştir.

Yaklaşık Sayma Yetisi / Sayı Duyarlılığı

Yaklaşık sayma becerisi dörtten büyük çoklukların sayılarını tahmin etmede veya iki çokluk karşılaştırıldığında hangisinin daha çok veya daha az olduğunu belirlemede kullanılan bir beceridir. Çocukların doğumdan üç saat sonra bile çoklukları ayırt edebildikleri tespit edilmiştir. Ayrıca öğrenilmemiş yaklaşık sayma becerisindeki farklılıkların matematiksel başarıdaki farklılıklar ile ilişkili olduğu MÖG yaşayan bireylerin sayı duyarlılığının yaşıtları ile karşılaştırıldığında ileri derecede problemli olduğu yapılan tespitler arasındadır.

Çocuklarda farklı etkinlikler düzenlenerek bu beceri geliştirilebilir. Yapılacak etkinlikler çokluk adedi, uzunluğu, konum belirleme, ağırlık veya benzeri bir nesnenin matematiksel herhangi bir niteliğine yönelik olabilir. Küçük yaşlardaki çocuklar için adet üzerinden çoklukların karşılaştırılmasına yönelik etkinlikler yapılabilir. Ancak sayma yapmadan hızlı bir şekilde iki çokluğu karşılaştırmasına dikkat edilmelidir. Ayrıca daha ileri yaşlar için doğrudan bir çokluğun sayısını belirleme veyahutta bir sayı doğrusu üzerinde bir Örneğin DokunSay sayı tabletlerinde

Saymadan Anlık Bilme (Sanbil) Yetisi

Sayısal çekirdek bilgisinin bileşenlerinden biri olan tam sayma becerisi anlık görme ile en fazla dört olan nesne sayısını saymadan bilme yetisi olarak tanımlanan saymadan anında bilmeyi (sanbil), saymayı ve zihinden hesaplama yapmayı mümkün kılmaktadır.

Sanbil az sayıdaki nicel çoklukların sayısını (dört veya beş)  hızlı (40-100 ms) bir şekilde saymadan belirleme yetisi olarak tanımlanmaktadır. Sanbil yetisinin algısal ve kavramsal olmak üzere iki türünün var olduğunu belirtilmektedir. Algısal sanbilin, sanbilin orijinal tanımına daha yakın, matematiksel işlemleri kullanmaksızın bir sayıyı tanıma olarak ifade edilir. Örneğin bir çocuğun öğrenilmiş bir matematik bilgisi olmadan “üç nesneyi” algısal sanbil yetisiyle algılayabilmektedir. Kavramsal sanbilde dört veya beşten çok olan nesnelerin algısal sanbil kullanılarak sayısının belirlenmesi söz konusudur. Örneğin yedi noktadan oluşan bir çokluk, üç artı dört veya farklı kombinasyonlar kullanılarak hızlıca belirlenmektedir.

                                          Şekil: DokunSay sayı tabletleri