Kitaplar

Kitap ve İlgili Bölüm:  Eğitim Bilimlerinde Örnek Araştırmalar –  Eğitsel Sinirbilim ve Bedenlenmiş Biliş Bağlamında Matematik Öğrenme Güçlüğü Yaşayan Öğrencilerde Parmakla Sayma

Özet: Bu çalışmada matematik öğrenme güçlüğü yaşayan öğrencilerin parmakla sayma eğilimleri bilişsel sinirbilim ve bedenlenmiş biliş (embodied cognition) bağlamında ele alınmakta, parmakla saymanın zorunlu bir süreç olup olmadığı, parmakla saymanın avantaj ve dezavantajları matematik eğitimcileri ve sinirbilimcilerin yorumları ışığında tartışılmakta, farklı parmakla sayma strateji örneklerine ve parmakla sayma stratejisiyle gerçekleştirilen matematik öğretimi çalışmalarının sonuçlarına yer verilmektedir.

Yazar: Yılmaz MUTLU-Fırat SOYLU

Yayıncılık: Nobel Akademi

Kitap ve İlgili Bölüm:  Eğitim Bilimlerinde Örnek Araştırmalar – Öğrencilerimiz Okuma-Yazmayı Öğrenmeden Matematik Öğretimine Geçmiyoruz!

Özet: Bu çalışmanın amacı ilkokul birinci sınıfın özellikle birinci döneminde matematik derslerine ayrılan sürenin bir kısmının veya tamamının öğretmenler tarafından okuma-yazma öğretimine ayrılıp ayrılmadığını, ayrılıyorsa nedenlerini, daha sonra matematik öğretimine yönelik telafi derslerinin yapılıp yapılmadığını, yapılan telafi çalışmalarının yeterli olup olmadığını ve öğrencilerin bu durumdan nasıl etkilendiklerini araştırmaktır. Belirtilen amaç kapsamında çalışma nitel araştırma yöntemlerinden biri olan durum çalışması deseni ile yürütülmüştür. Çalışmada yer alan katılımcılar farklı 3 tane ilkokulda görev yapan 22 tane sınıf öğretmeninden oluşmaktadır. Veriler dört tane açık uçlu soru içeren bir görüşme formu ile toplanmıştır. Yapılan incelemeler sonrasında öğretmenlerin % 86 ‘sı matematik derslerine ayrılan sürenin bir kısmını veya tamamını okuma yazma öğretimi için kullandıklarını ifade etmişlerdir. Matematik derslerine ayrılan sürenin bir kısmının veya tamamının okuma-yazma öğretimine ayırma nedenlerini öğretmenler, öğrencilerin yeterli olgunluğa gelmeden okula başlaması, velilerin ilgisizliği, sınıfların kalabalık oluşu, ayrılan sürenin yetersizliği, öğretmenlerin bir an önce öğrencilerin okuma-yazmaya geçmesini istemesi, okul idaresi ve müfettişlerin baskısı, velinin öğrenci sınıf ve okul kıyaslaması yaparak öğretmeni güç durumda bırakması, okuma yazmayı zamanında öğretememe kaygısı, öğretim programları şeklinde belirtmişlerdir. Öğretmenler, oyun ve fiziki etkinlik saatlerinde, 2. Dönem okuma yazma saatlerinde, okul çıkışlarında etütler yaparak telafi derslerinin yapıldığını ifade etmişlerdir. Öğretmenlerin bir kısmı telafi yaptıklarını ancak matematik öğretiminin yeterli zamana yayılmamasının birçok matematiksel kavramın yeterince pekiştirilememesine, öğrencilerin matematik derslerinde zorlanmalarına, sıkılmalarına, kavramları tam öğrenemedikleri için matematiğe dair olumsuz tutum edinmelerine ve nihayetinde ileriki yıllarda öğrencilerin düşük matematik performansına sahip olmalarına neden olabileceğini ifade etmişlerdir. Diğer taraftan öğretmenler bir kısmı ise matematik öğretim program içeriğinin telafilerle zamanında yetiştirilebilindiğini ve öğrencilerin herhangi bir sıkıntı yaşamadıklarını aktarmışlardır. Sonuç olarak sınıf öğretmenlerden elde edilen veriler dikkate alındığında öğretmenlerin ekserisinin çeşitli nedenlerle okuma yazma öğretimi için matematik ders saatlerini kullandıkları ve bu durumun öğrencilerin matematik öğrenimini olumsuz yönde etkilediği söylenebilir.

Yazar: Yılmaz MUTLU

Yayıncılık: Nobel Akademi

Kitap ve İlgili Bölüm: Matematik Eğitiminde Teoriler _  Matematik Öğrenme Güçlüğü / Gelişimsel Diskalkuli

Özet: Bu bölümde matematik öğrenme güçlüğü – diskalkuli (gelişimsel diskalkuli) – farklı perspektiflerden tanımlanarak nedenleri tartışılmakta ve diskalkulinin hesaplama becerisinin kaybından (acalculia) ve düşük başarıdan (underachievement) farkları ele alınmaktadır.
Ayrıca matematik öğrenme güçlüğü gösteren birey özelliklerinin neler olduğu hakkında bilgi verilmekte ve bu bireylerin teşhis edilmesinde kullanılan tanı koyma araç ve yöntemleri ele alınmaktadır. Bunlara ek olarak diskalkulinin yaygınlık oranları ve nedenlerine dair bilgiler
de verilmektedir. Bölümün sonunda ise öğretimsel uyarlamalara ve örnek ders etkinliklerine yer verilmektedir.

Yayıncılık: Pegem Akademi   Yazar : Yılmaz Mutlu

Erişim: https://www.researchgate.net/publication/318130080_Matematik_Ogrenme_Guclugu_Gelisimsel_Diskalkuli

Kitap ve İlgili Bölüm: Eğitim Bilimlerinde Yenilikler ve Nitelik Arayışı _  Matematik Öğrenme Güçlüğü / Eğitsel Nörobilim

Özet:  Ancak MÖG; tanımlanmasında, sınıflanmasında ve tanılanmasında karışık ve çelişkili ifadeler içerir. Aynı zamanda bu ifadelerin nöro psikoloji gibi farklı bilimsel disiplinlerden gelmesi ve farklı teorik perspektifler ve araştırma yöntemlerinin kullanılması nedeniyle MÖG, matematik eğitimcileri için problemli bir alan olarak varlığını sürdürmektedir. Bununla beraber son yıllarda beyin görüntüleme teknolojisindeki ilerlemeyle bilişsel nörobilimciler MÖG yaşayan öğrencilerin eğitimine dair birçok bulgu elde ederek eğitimcilerin dikkatine sunmaktadırlar.

Yayıncılık: Pegem Akademi    Yazar : Yılmaz Mutlu-Levent Akgün

Erişim: http://www.pegemindeks.net/index.php/Pati/article/view/9786053183563b2.068/9786053183563b2.068

pr_01_47

Kitap ve İlgili Bölüm: Öğrenme Güçlükleri  _  Matematik Öğrenme Güçlükleri / Diskalkuli

Yayıncılık : Eğiten Kitap          Yazar : Sinan Olkun

Erişim: https://www.egitenkitap.com/OGRENME-GUCLUKLERI,PR-47.html