Bilgisayar Destekli Araçlar

Bilgisayar destekli tanı koyma araçlarının alana özgü eksiklikler hipotezini referans alınarak geliştirildiği söylenebilir. Birçok bilgisayar tabanlı diskalkuli tanılama aracı benzer matematik ve psikolojik testlerden oluşmaktadır (Beygi, Padakannaya, ve Gowramma, 2010; Butterworth, 2003; Cangoz, Altun, Olkun, ve Kacar, 2013; Karagiannakis ve Baccaglini-Frank, 2014; Price, 2008). Bu testler; stroop ve fark etkisine dayalı sembolik sayıları karşılaştırma, sanbil yetisine dayalı kanonik nokta sayma, sayı doğrusunda tahmin yapma, weber kesrini esas alarak sembolik olmayan çoklukları karşılaştırma, sembolik sayıları karşılaştırma ve matematiksel dört işlem hesaplamalarını içeren görevlerdir. Sayılan görevlerden sembolik sayıları karşılaştırma, nokta sayma ve dört işlem hesaplamaları tam sayma becerileri ile ilişkili iken, sayı doğrusunda tahmin ve sembolik olmayan çoklukları karşılaştırma görevleri yaklaşık sayma becerisi ile alakalıdır (Olkun ve diğerleri, 2012).

Resim2
Sayı çekirdek sistemleri ve ilişkili görevler [Olkun ve ark., (2012)’den uyarlanmıştır]

Nokta sayma görevleri

Bu görevde, bireylere ekranda rastgele veya düzenli olarak dizilmiş noktaların adedi sorulmaktadır. Test, sanbil yetisini esas alarak geliştirilmiştir. Bu testte doğru-yanlış yanıt sayısı ve süre tespit edilmektedir.

Resim3Dağınık nokta sayma görev örneği

Resim4Düzenli nokta sayma görev örneği

Sembolik sayıları karşılaştırma görevleri

Karşılaştırılan sayıların sayısal büyüklüğü ile fiziksel büyüklüğü arasında oluşturulan çelişki olarak ifade edilen sayısal stroop etkisine göre geliştirilen sembolik sayıları karşılaştırma görevlerinde, verilen sayı çiftlerinin hangisinin daha büyük olduğu sorulmaktadır. Şayet program tablette ise ekrana basarak, bilgisayarda ise belirlenen tuşa basarak birey görevi tamamlamaktadır. Test görevleri sayısal büyüklük ile fiziksel büyüklük arasında oluşturulan uyumlu (3-5) yani sayısal olarak büyük olan sayı fiziksel olarak da büyük, uyumsuz (3-5) fiziksel olarak büyük olan sayısal olarak küçük ve nötr (3-5) sayı çiftlerinin aynı fiziksel büyüklüğe sahip olduğu maddelerden oluşmaktadır. Doğru-yanlış yanıt sayısı ve yanıtlama süresi program tarafından kayıt edilmektedir.

Sembolik olmayan çoklukları karşılaştırma görevleri

Bu görevde weber kesri esas alınarak farklı veya aynı zeminde, farklı renklerde olan çoklukların karşılaştırılması söz konusudur . Bu görevde yanıtlama süresi ve doğru yanıt yüzdesi ile beraber weber kesri hesaplanmaktadır.

Sayı doğrusunda tahmin görevleri

Farklı aralıklarda olan (0-10, 0-100, 0,1000 gibi) ve boş bırakılmış sayı doğrusu üzerinde verilen sayının konumlandırılması öğrenciden talep edilir. Sayının konumu ile tahmin edilen konum arasındaki farkın mutlak değeri hesaplanarak, tüm görevlerdeki ortalama hata saptanır.

Dört işlem görevleri

Temel düzeyde toplama, çıkarma, bölme ve çarpma işlemleri gerektiren sorular sorularak öğrenciden yanıtlaması beklenir. Bu görevde de doğru-yanlış yanıtlar ve yanıtlama süreleri kayıt edilir.

Gifford (2008) ve Chinn (2013) gibi araştırmacılar diskalkuli tarayıcısının yanlış tanı koymasını, tarayıcı ile diskalkuli tanısı konmuş birçok öğrenci üzerinden tartışmaktadırlar. Ayrıca Gifford, Diskalkuli Tarama Aracının tanı koyarken ayırt edici özelliklerden çok, yüzdeliklere odaklanmasını eleştirmektedir.

Hali hazırda var olan birçok MÖG tanılama yöntemine rağmen; MÖG yaşayan bir bireyi tespit etmek; üzerinde anlaşılan bir değerlendirme araç ve yönteminin bulunmaması  (Gifford, 2006; Gifford ve Rockliffe, 2012), matematik öğrenme güçlüğünün varlığını ve yokluğunu gösteren üzerinde hemfikir olunan bir kriterin mevcut olmaması (Fletcher ve diğerleri, 2006) nedeniyle oldukça güçtür.

Geary ve Hoard (2005) MÖG yaşayan öğrencileri tanılamada yaşanan sıkıntıyı; bireylerin bilişsel yapılarını inceleme çalışmalarının güç olmasına ve matematiğin derin ve kompleks bir alan olmasına bağlamaktadırlar. MÖG’ün tanılanmasında yaşanılan güçlüğün nedenleri arasında; MÖG yaşayan öğrencilerin heterojen özelliklere sahip olması ve MÖG yaşayan öğrenciyi normal bireyden ve zihinsel engelli, disleksi veya disgrafi, yetersiz öğretim vb. nedenlerle matematikte düşük başarı sergileyen bireyden ayırt edilmesi sayılabilir. Çünkü birey, matematikte başarılı bir öğrenci kadar zeki, sağlıklı ve matematik dışındaki diğer alanlarda başarılı olabilmektedir. Yine MÖG yaşayan öğrenci zekâ geriliği, duyu bozukluğu, duygusal bozukluk gibi herhangi bir probleme sahip değildir. Dolayısıyla öğrencinin bu gibi problemlere sahip olmadığının da belirlenmesi önem arz etmektedir.

Kaynak:  Yılmaz Mutlu-Doktora Tez Çalışması