Çoklu Süzgeç Modeli

MÖG’e dair yapılan tanımlar incelendiğinde kapsayıcı kriterler, dışlayıcı kriterler veya her iki kriter türünü de referans alan üç tür tanımın yapıldığı görülmektedir. Tanımlanan durum içerisinde yer alınabilmesi için sahip olunması gereken özellikler kapsayıcı kriterler olarak ifade edilirken yine tanımlanan durumunun içerisinde yer alınabilmesi için sahip olunmaması gereken özellikler dışlayıcı kriter olarak ifade edilebilir. MÖG bağlamında normal zekâ, uygun eğitim ve öğretim metotlarına rağmen beklenen matematiksel performansın çok altında bir başarı sergilemek MÖG ile ilişkili bir durum iken, yetersiz zekâ, yetersiz öğretim ve sosyo-kültürel nedenlere bağlı bir matematiksel düşük başarı performansı MÖG ile ilişkilendirilmemektedir. Birinci durumda matematikte beklenmeyen düşük başarı kapsayıcı kritere, ikinci durumda yetersiz zekâ, yetersiz öğretim ve sosyo-kültürel nedenlere bağlı matematiksel düşük başarı dışlayıcı kritere örnek olarak verilebilir. Yani bir bireyin MÖG yaşadığının söylenebilmesi için hem dışlayıcı kriterler başlığı altında verilen durumlara sahip olmaması hem de kapsayıcı kriterler başlığı altında verilen durumlara sahip olması gerekmektedir.

TanımKriterler

 Belirlenen bu kriterler ve MÖG yaşayan öğrencilerin tanılanmasında kullanılan yöntemler incelenerek Çoklu Süzgeç Modeli (ÇSM) geliştirilmiştir. Aşağıda hem kriterler bağlamında kullanılan süzgeçlere ve hemde süzgeçlerin kullanım sırası ve kullanımda dikkate alınan ölçütlere dair şemalar verilmiştir.

Kriterler

ÇSM

Kaynak:  Yılmaz Mutlu-Doktora Tez Çalışması