Müdahaleye Yanıt Yöntemi

Müdahaleye yanıt verme yöntemi akademik başarısızlık ve öğrenme güçlüğü açısından risk taşıyan öğrencileri erken dönemde belirleme ve destekleme sistemidir. Yardıma gereksinim duyan öğrencileri belirleyerek gereksinimlerine uygun, gerekli desteği verir. Öğrenme güçlüğü yaşayan öğrencileri belirlemek için kullanılan müdahaleye yanıt verme yöntemi iki tutarsızlık durumuna dayanır. İlki öğrencinin aynı sınıftaki yaşıtlarından önemli derecede düşük akademik performansa sahip olmasıdır.  İkincisi ise dikkatlice planlanmış ve uygulanmış bir öğretimi öğrencinin yetersiz bir performansla yanıtlamasıdır  (Kovaleski ve Prasse, 2004). Tüm müdahale safhalarında bu iki tutarsızlık durumu üzerinden öğrenci değerlendirilir.  Şayet öğrenci müdahaleye olumlu bir yanıt verirse yani öğrencinin akademik başarısında olumlu bir gelişme sağlanırsa öğrenci normal eğitimine devam eder, değilse bir sonraki aşamaya kaydırılarak daha yoğun bir destek eğitimi verilir. Müdahaleye yanıt yöntemi üç aşamada gerçekleştirilir. Fennell (2011) tarafından açıklanan bu üç aşama aşağıda verilmiştir.

1.Aşama: Normal sınıflarda her çocuğun aldığı genel matematik programı kapsamında gerçekleşen müdahaleleri içerir. Bütün çocuklar gözlenir ve değerlendirilir ve sınıf öğretmeni belirli müdahaleleri saptar ve uygular (bir kavramın üstünde çok durma, özel bir model kullanma, daha fazla alıştırma gibi).

2.Aşama: Temel matematiksel kavramlarda belirlenen yardımlara daha fazla gereksinim duyduğu anlaşılan öğrenciler ikinci müdahale aşamasına alınırlar. Bu aşamada müdahale küçük sınıf içi grup uygulamaları veya sınıf öğretmeninden, bir matematik uzmanından destek eğitimi almak şeklinde gerçekleşir. Matematik için verilen bu ilave zaman haftada dört-beş defa yirmi-kırk dakika aralığında olabilir.

3.Aşama: Bu aşamada öğrenciler çok daha yoğun bir desteğe ihtiyaç duyarlar. Bu tür programların sürece ilave edilmesi muhtemeldir ve günlük matematik derslerinin dışında verilir. Bire bir öğretim ve ayrıntılı ilave bir destek bu aşamada bir zorunluluk olmaktadır. Her ne kadar da bazen sınıf öğretmenleri sorumluluğu alsalar da, özel eğitim hizmetleri ve uzmanları bu aşamaya müdahaleci olarak dâhil olabilirler. Bu üçüncü aşamada verilen eğitsel etkinliklerin merkezinde temel matematiksel konular bulunmalıdır.

Erken teşhis ve etiketleme yapmaksızın çocuğa müdahalede bulunulması müdahaleye yanıt yönteminin artılarıdır. Ayrıca düşük başarılı öğrencinin ayırt edilmesine de katkı sunar. Ancak çocuğun matematik öğrenme güçlüğü yaşayıp yaşamadığının belirlenmesi için yine en azından bir tutarsızlık/tutarlılık yöntemine başvurmayı gerektirir. Bu nedenle araştırmacılar müdahaleye yanıt verme yöntemi ile tutarsızlık/tutarlılık yönteminin beraber kullanılmasını tavsiye etmektedirler (Baer ve diğerleri, 2006).

Kaynak:  Yılmaz Mutlu-Doktora Tez Çalışması